KRYSTIANSEN
CENTRUM TRANSPORTU
Transport MorskiKlasyfikacja materiałów niebezpiecznych

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze w roku nieparzystym) Umowa właściwa reguluje stosunki prawne pomiędzy sygnatariuszami, natomiast załączniki zawierają przepisy, które szczegółowo regulują warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Materiały niebezpieczne są klasyfikowane w jednej z 13 klas. Każdy z materiałów posiada własną pozycję oznaczoną czteroliterowym numerem UN i jest przydzielony do jednej z trzech grup pakowania (PG). Te cztery informacje (UN, nazwa wg. ADR, klasa i PG) w zupełności wystarczą do identyfikacji każdego niebezpiecznego materiału.

 

Klasyfikacja podstawowa

KLASA

1 – MATERIAŁY I PRZEDMIOTY WYBUCHOWE

2 – GAZY

3 – MATERIAŁY CIEKŁE ZAPALNE

4.1 – MATERIAŁY STAŁE ZAPALNE

4.2 – MATERIAŁY SAMOZAPALNE

4.3 – MATERIAŁY WYTWARZAJĄCE W ZETKNIĘCIU Z WODĄ GAZY ZAPALNE

5.1 – MATERIAŁY UTLENIAJĄCE

5.2 – NADTLENKI ORGANICZNE

6.1 – MATERIAŁY TRUJĄCE                    

6.2 – MATERIAŁY ZAKAŹNE

7 – MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE

8 – MATERIAŁY ŻRĄCE

9 – RÓŻNE MATERIAŁY I PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE

Załącznik A określa również warunki pakowania towarów niebezpiecznych, wymagania w zakresie oznakowania towarów, ich opakowań oraz pojazdów je przewożących.

Załącznik B umowy określa m. in.: wymagania co do konstrukcji i dopuszczenia pojazdów do przewozów ładunków niebezpiecznych  dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych  wymagania dotyczące załogi pojazdów i pozostałych osób uczestniczących w przewozie  dokumentację wymaganą przy przewozie.

 

Informacja-szczegółowa
Klasa 1   Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe: materiały stałe lub ciekłe (lub mieszaniny materiałów) mogące wydzielać w wyniku reakcji chemicznej gazy o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku.
            Materiały pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się egzotermicznej reakcji chemicznej.

Podklasa 1.1  Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym.
Podklasa 1.2 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym.
Podklasa 1.3 Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.
Podklasa 1.4  Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie w przypadku zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu.
Podklasa 1.5 Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu.

Podklasa 1.6  Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.

 

Klasa 2 Gazy
Klasyfikacja gazów obejmuje czyste gazy, mieszaniny gazów, mieszaniny jednego lub więcej gazów z jednym lub więcej innymi materiałami i przedmiotami zawierającymi takie materiały.

Gazami są materiały, które:

w temperaturze 50° C mają prężność par większą niż 300 kPa (3 bary);

lub są całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20° C pod ciśnieniem normalnym 101,3 kPa.

A duszące  O utleniające  F palne  T trujące  TF trujące, palne  TC trujące, żrące  TO trujące, utleniające
TFC trujące, palne, żrące  TOC trujące, utleniające, żrące .

Podklasa 2.1  gazy palne (odpowiadające grupom oznaczonym literą F)

Podklasa 2.2  gazy niepalne, nietrujące (odpowiadające grupom oznaczonym literami A lub O)

Podklasa 2.3  gazy trujące (odpowiadające grupom oznaczonym literą T, tzn. T, TF, TC,TO, TFC i TOC).

 

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne

Klasa ta obejmuje materiały i przedmioty, które:

  1. Materiały ciekłe, które
  1. materiały ciekłe oraz stopione materiały stałe o temperaturze zapłonu wyższej niż 61* C, które są przewożone lub dostarczone do przewozu w stanie podgrzanym do temperatury równej lub wyższej niż ich temperatura zapłonu.
  2. materiały wybuchowe ciekłe odczulone.

Materiały wybuchowe ciekłe odczulone są to materiały wybuchowe, które są rozpuszczone lub zawieszone w wodzie lub innych materiałach ciekłych w celu utworzenia homogenicznej ciekłej mieszaniny o zredukowanych właściwościach wybuchowych.

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne  i materiały wybuchowe stałe odczulone

Do klasy 4.1 należą następujące grupy:

Klasa 4.2 Materiały samozapalne

Klasa 4.2 obejmuje:

Materiały te mogą ulegać zapaleniu tylko w dużych ilościach (wiele kilogramów) i po upływie długiego czasu (godzin lub dni).

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 4.3 obejmuje materiały, które reagując z wodą wydzielają gazy palne mogące tworzyć
z powietrzem mieszaniny wybuchowe, oraz przedmioty zawierające takie materiały.

Klasa 5.1 Materiały utleniające

Klasa 5.1 obejmuje materiały, które same nie zawsze są palne, mogą jednak wskutek wydzielania tlenu powodować zapalenie lub podtrzymywanie palenia innego materiału, oraz przedmioty zawierające takie materiały.

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 5.2 obejmuje nadtlenki organiczne i formulacje nadtlenków organicznych.
P1 Nadtlenki organiczne, bez temperatury kontrolowanej
P2 Nadtlenki organiczne, temperatura kontrolowana.

Nadtlenki organiczne podatne są na rozkład egzotermiczny w normalnej lub podwyższonej temperaturze. Rozkład może być inicjowany przez: ciepło, kontakt z zanieczyszczeniami (np. kwasami, związkami metali ciężkich, aminami), tarcie lub uderzenie. Szybkość rozkładu wzrasta wraz z temperaturą i jest zróżnicowana w zależności od formulacji nadtlenku organicznego. W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe lub palne gazy albo pary.

Klasa 6.1 Materiały trujące

Klasa 6.1 obejmuje materiały, które są znane z doświadczenia lub które z punktu widzenia badań na zwierzętach można uznać, że w odpowiednio małych ilościach są zdolne podczas jednorazowego lub krótkotrwałego działania do spowodowania uszczerbku na zdrowiu człowieka, lub jego śmierci wskutek wdychania, przenikania przez skórę lub połknięcia.

Klasa 6.2 Materiały zakaźne
Klasa 6.2 obejmuje materiały zakaźne.

Są one znane lub w uzasadniony sposób podejrzewane, że zawierają patogeny. Patogeny definiowane są jako drobnoustroje (włącznie z bakteriami, wirusami, riketsjami, pasożytami i grzybami) lub drobnoustroje rekombinowane (hybrydy lub mutanty), o których wiadomo lub są w uzasadniony sposób podejrzane, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub zwierząt. Dla potrzeb niniejszej klasy, wirusy, drobnoustroje, jak również przedmioty skażone nimi, powinny być uważane za materiały tej klasy.

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
Kategoria I BIAŁA

Przesyłki o wartości Wskaźnika Transpo