KRYSTIANSEN
CENTRUM TRANSPORTU
Transport MorskiGestia transportowa

Pojęcie gestii transportowej oznacza prawo i obowiązek zorganizowania, realizacji i pokrycia kosztów dostawy określonego w kontrakcie handlowym towaru według określonych w tym kontrakcie warunków.

W eksporcie gestia transportowa oznacza sprzedaż towaru wraz z opłaceniem kosztów transportu „jak najdalej”, a w imporcie kupowanie towaru „jak najbliżej” miejsca produkcji lub wysyłki. Zasięg gestii transportowej dla eksportera jak i importera może być różny. Eksporter może mieć np. obowiązek dostarczenia towaru (i tym samym opłacenia kosztów) do miejsca przeznaczenia, do portu przeznaczenia lub do określonego terminalu w miejscu lub porcie przeznaczenia. Importer może mieć np. obowiązek zorganizowania transportu (i opłacenia kosztów) od miejsca wysyłki czy portu załadunku.

W określonych przypadkach można mówić o pojęciu własnej gestii transportowej, które oznacza sytuację gdy do eksportera lub importera należy obowiązek organizacji i pokrycia kosztów transportu na głównym (dłuższym) odcinku trasy dostawy.

Ponieważ w przeszłości, przez niejednolite zapisywanie w kontraktach handlowych warunków dotyczących gestii transportowej, dochodziło często do nieporozumień, opracowano jednolite reguły handlowe. Nie mają one charakteru prawnego, ale w przypadku powołania się na nie w kontrakcie handlowym są interpretowane identycznie na obszarze ich stosowania. Najbardziej znanymi i najczęściej stosowanymi w handlu międzynarodowym są formuły INCOTERMS.

 

Co to jest OPWS?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Opracowywane i publikowanie przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Aktualna wersja pochodzi z roku 2010 i jest dostępna na stronie internetowej PISiL: http://www.pisil.pl/opws/

 

Co to jest i jakie informacje powinna zawierać instrukcja wysyłkowa?

Instrukcja wysyłkowa jest przygotowywaną przez spedytora na podstawie informacji zawartych w zleceniu spedycyjnym instrukcją dla załadowcy co do rodzaju i ilości towaru, a także miejsca i terminu załadunku na wskazany środek transportu. Powinna ona również określać sposób i drogę dostarczenia towaru, jak również zawierać wskazania co do odprawy celnej, aby załadowca mógł dołączyć do przesyłki dokumenty handlowe i celne niezbędne do jej dokonania, a których dostarczenie pozostaje w jego gestii.
Podstawowe informacje jakie powinna zawierać instrukcja wysyłkowa:
- oznaczenie środka lub środków transportu
- miejsce załadunku
- termin załadunku
- miejsce rozładunku
- termin rozładunku (w przypadku zlecenie terminowego)
- opis ładunku – tzn. rodzaj, liczbę, wymiary (opakowań przewozowych) i wagę brutto
- rodzaj opakowania (czy opakowania podlegają obowiązkowi wymiany, zwrotu)
- informacje odnośnie odprawy celnej (w eksporcie, imporcie)
- inne szczegółowe informacje