KRYSTIANSEN
CENTRUM TRANSPORTU
Transport MorskiINCOTERMS.

INCOTERMS jest najbardziej znaną i najczęściej stosowaną w handlu międzynarodowym wykładnią formuł handlowych. Została ona opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. INCOTERMS po raz pierwszy ogłoszono w 1936 r. Następnie były one kilkakrotnie aktualizowane w poszczególnych latach, a obecnie obowiązująca wykładnia pochodzi z roku 2010.

Reguły INCOTERMS opisują przede wszystkim czynności, koszty i ryzyko związane z dostawą towaru od sprzedającego do kupującego.

Aby kupującego i sprzedającego obowiązywała określona formuła INCOTERMS regulująca stosunki pomiędzy nimi, wystarczy powołać się na nią w kontrakcie handlowym poprzez dokonania odpowiedniego zapisu np. CIF Gdynia Incoterms 2010. Przy czym istotne jest powołanie się na edycję z konkretnego roku wydania wykładni, aby uniknąć nieporozumień w interpretacji w przypadku ewentualnych konfliktów i postępowania sądowego. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku formuł, których zakres obowiązków stron umowy jest różny w różnych edycjach.

Wybór konkretnej reguły INCOTERMS jest zdeterminowany przez rodzaj towaru i środków transportu, które mają być użyte do jego przewozu, a przede wszystkim przez to, czy strony mają zamiar nałożyć dodatkowe obowiązki na kupującego lub sprzedającego (np. ubezpieczenie towaru).

Klasyfikacja formuł INCOTERMS 2010:

Jest 11 reguł podzielonych na dwie kategorie:

 

REGUŁY DLA WSZYSTKICH SRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU

EXW -  EX WORKS (…named place of delivery)   Z ZAKŁADU (…wymienione z nazwy miejsce dostawy)

Formuła ta oznacza, że sprzedający realizuje warunki dostawy wydając kupującemu towar na swoim terenie lub wskazanym z nazwy innym miejscu (magazynie, wytwórni, fabryce itp.). Sprzedający nie ma obowiązku załadować towaru na środek transportu oraz dokonać odprawy celnej (jeżeli jest wymagana). EXW reprezentuje minimlane obowiązki sprzedającego.

FCA - FREE CARRIER (…named place of delivery) -DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA (…wymienione z nazwy miejsce dostawy)

Formuła ta oznacza, że sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego na swoim terenie lub innym wyznaczonym z nazwy miejscu. Sprzedający ma obowiązek dokonać odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

CPT -CARRIAGE PAID TO (…named place of destination) -PRZEWOŹNE OPŁACONE DO (…wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do przewoźnika lub innej wskazanej przez kupującego osoby w uzgodnionym miejscu i w związku z tym zawrzeć umowę na przewóz (i opłacić koszty tego przewozu) niezbędny do dostarczenia towaru do wymienionego z nazwy miejsca przeznaczenia. Według tej formuły sprzedający ma obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

CIP -CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…named place of destination) -PRZEWÓZ I UBEZPIECZNIE OPŁACONE DO (…wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do przewoźnika lub innej wskazanej przez kupującego osoby w uzgodnionym miejscu i w związku z tym zawrzeć umowę na przewóz (i opłacić koszty tego przewozu) niezbędny do dostarczenia towaru do wymienionego z nazwy miejsca przeznaczenia.

Sprzedający jest również zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia, która pokryje ryzyko kupującego utraty lub uszkodzenia towaru podczas przewozu.

Według tej formuły sprzedający ma obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

DAT-DELIVERED AT TERMINAL (…named terminal at port or place of destination) DOSTARCZONY DO TERMINALU (…wymieniony z nazwy terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia)

Formuła to oznacza, że sprzedający ma obowiązek po wyładunku z przybywającego środka transportu postawić towar do dyspozycji kupującego w wymienionym z nazwy terminalu w wymienionym z nazwy porcie lub miejscu przeznaczenia. Przy czym pod pojęciem terminal rozumie się jakiekolwiek miejsce pod dachem lub nie, takie jak nabrzeże, magazyn, plac kontenerowy albo terminal samochodowy, kolejowy lub lotniczy.

Sprzedający ma obowiązek dokonać odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

DAP - DELIVERED AT PLACE (…named place of destination) DOSTARCZONY DO MIEJSCA (…wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek postawić towar do dyspozycji kupującego na przybywającym środku transportu, w gotowości do wyładunku w wymienionym z nazwy miejscu przeznaczenia.

Sprzedający ma obowiązek dokonać odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

DDP-DELIVERED DUTY PAID (…named place of destination) -DOSTARCZONY, CŁO OPŁACONE (…wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek postawić towar do dyspozycji kupującego na przybywającym środku transportu, odprawiony celnie w imporcie i w gotowości do wyładunku w wymienionym z nazwy miejscu przeznaczenia.

Sprzedający ma obowiązek nie tylko dokonać odprawy celnej w eksporcie, ale również w imporcie.

DDP reprezentuje maksymalne obowiązki sprzedającego.

 

REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

FAS-  FREE ALONGSIDE SHIP- (…named port of shipment) DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU (…wymieniony z nazwy port załadunku)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar i umieścić go wzdłuż burty statku (np. na nabrzeżu) wyznaczonego przez kupującego, w wymienionym z nazwy porcie załadunku.

Gdy towar jest umieszczony w kontenerach, standardowo do przekazania go przewoźnikowi dochodzi na terminalu, a nie wzdłuż burty statku. W takich sytuacjach powinna być użyta jednak reguła FCA.

Sprzedający ma obowiązek dokonać odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

FOB - FREE ON BOARD (…named port of shipment) - DOSTARCZONY NA STATEK (…wymieniony z nazwy port załadunku)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na pokład statku wyznaczonego przez kupującego w wymienionym z nazwy porcie załadunku.

FOB może nie być odpowiednią formułą w przypadku, gdy do przekazania towaru przewoźnikowi dochodzi zanim znajdzie się on na pokładzie statku, np. towar w kontenerach, które zwyczajowo są dostarczane do terminalu. W takich przypadkach powinna być zastosowana reguła FCA.

Sprzedający ma obowiązek dokonać odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

CFR- COST AND FREIGHT(…named port of destination) -KOSZT I FRACHT (…wymieniony z nazwy port przeznaczenia)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na pokład statku, lub spowodować, że towar będzie w ten sposób dostarczony. Sprzedający musi zawrzeć umowę na przewóz oraz opłacić koszty i fracht konieczne do przewiezienia towaru do wymienionego z nazwy portu przeznaczenia. Przy tej formule w umowie nie musi być określony port załadunku. Ryzyko przechodzi na kupującego w porcie załadunku i jeżeli ma on dla niego szczególne znaczenie, to w interesie stron leży jego szczegółowe sprecyzowanie w umowie.

CFR może nie być odpowiednią formułą w przypadku, gdy do przekazania towaru przewoźnikowi dochodzi zanim znajdzie się on na pokładzie statku, np. towar w kontenerach, które zwyczajowo są dostarczane do terminalu. W takich przypadkach powinna być zastosowana reguła CPT.

Sprzedający ma obowiązek dokonać odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).

CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT (…named port of destination) -KOSZT, UBEZPIECZENIE I FRACHT (…wymieniony z nazwy port przeznaczenia)

Formuła ta oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na pokład statku, lub spowodować, że towar będzie w ten sposób dostarczony. Sprzedający musi zawrzeć umowę na przewóz oraz opłacić koszty i fracht konieczne do przewiezienia towaru do wymienionego z nazwy portu przeznaczenia. Ma on również obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia, która pokryje ryzyko kupującego uszkodzenia lub utraty w trakcie przewozu. Przy tej formule w umowie nie musi być określony port załadunku. Ryzyko przechodzi na kupującego w porcie załadunku i jeżeli ma on dla niego szczególne znaczenie, to w interesie stron leży jego szczegółowe sprecyzowanie w umowie.

CIF może nie być odpowiednią formułą w przypadku, gdy do przekazania towaru przewoźnikowi dochodzi zanim znajdzie się on na pokładzie statku, np. towar w kontenerach, które zwyczajowo są dostarczane do terminalu. W takich przypadkach powinna być zastosowana reguła CIP.

Sprzedający ma obowiązek dokonać odprawy celnej w eksporcie (jeżeli jest wymagana).